โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560