โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560