โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Pacific Rim International Journal of Nursing Research / Pacific Rim International Journal of Nursing Research

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560