โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560