โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารโรคเอดส์ / Thai AIDS Journal

ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560