โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560