โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal

ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560