โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560