โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2560