โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสาระคาม / Sarakham Journal

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560