โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารอาหารและยา / FDA Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560