โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences / Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560