โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development

ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560