โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / Thammasat Economic Journal

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560