โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560