โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
The Journal of the Siam Society / The Journal of the Siam Society

ปีที่ 105 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2560