โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2560