โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560