โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560