โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560