โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560