โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560