โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
ศิลปวัฒนธรรม / Art and Culture Magazine

ปีที่ 38 ฉบับที่ 7 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560