โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560