โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารโรคเอดส์ / Thai AIDS Journal

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560