โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ / Liberal Arts Review

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560