โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560