โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2560