โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Thai Journal of Science and Technology / Thai Journal of Science and Technology

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2560