โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics

ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2560