โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Kasetsart Journal of Social Sciences / Kasetsart Journal of Social Sciences

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2560