โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat Law Journal

ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2560