โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology / Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2560