โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
SNRU Journal of Science and Technology / SNRU Journal of Science and Technology

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560