โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560