โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal

ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560