โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health / The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560