โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560