โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal

ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560