โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Science & Technology Asia / Science & Technology Asia

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560