โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Thammasat International Journal of Science and Technology / Thammasat International Journal of Science and Technology

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560