โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560