โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560