โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2560