โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ / Business Administration and Economics Review

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2560