โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2560