โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารกฎหมาย / Chulalongkorn Law Journal

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2560