โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560