โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560