โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
The Bangkok Medical Journal / The Bangkok Medical Journal

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560