โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท / AEE-T Journal of Environmental Education

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560